Tillse

Publicerat den 10 april 2024

Allmänna villkor

Allmänt

1. Definitioner & inledande bestämmelser

1.1 Dessa villkor gäller mellan Er (Kunden) och Tillse Datasysteam AB, nedan referat till som ”Tillse”, med vilket Ni ingått Avtal.

1.2 Produkten som Tillse tillhandahåller Kunden refereras till som ”Tjänsten”.

1.3 Individer som nyttjar eller använder Tjänsten refereras till som ”Användare”. Dessa inkluderar Kundens hyresgäst, medlemmar, kunder och personal.

1.4 Användare i Kundens organisation som administrerar och / eller modererar Tjänsten för Kundens räkning refereras till som ”Administratörer”.

1.5 Vid leverans av Tjänsten utser Kunden en ”Primär Administratör” som har huvudansvaret för administration och moderering av Tjänsten för Kundens räkning.

1.6 Användare som på uppdrag av Kunden och / eller Tillse utför arbete med hjälp av Tjänsten refereras till som ”Leverantörer”.

1.7 Administratörer i Kunden och Leverantörers organisation har tillgång till Tjänsten både via webbläsare i form av Tillses e-serviceportal och via applikation för iPhone och Android.

1.8 Användare och Leverantörer har tillgång till Tjänsten via Tillses applikation för iPhone och Android.

1.9 Tillse åtar sig att utföra den Tjänst som Kunden beställt på de villkor som framgår av detta dokument samt Avtalet.

1.10 Kunden ansvarar själv för att kundens data är uppladdad på Tillses e-serviceportal vid överenskommen tidpunkt för installation. I det fall kundens data inte är uppladdad i enlighet med föregående mening äger Tillse rätt att debitera kunden för den extra arbetstid som orsakas härav.

1.11 Tillse förbehåller sig rätten att förändra innehållet i dessa villkor. Vid var tid gällande villkor finns på tillse.se/villkor.

Tjänsten & uppdateringar

1.1 En beskrivning av innehållet i tjänsten finns i Avtalet.

1.2 Tillse kommer att meddela Kunden när driftsmiljön måste uppgraderas eller byggas ut, detta kan då ske till en merkostnad för Kunden. Tillse förbehåller sig rätten att vid behov kräva att Kunden lägger över driften på dedikerad internetpåfart om driften blir så bandbreddskrävande att det påverkar övrig verksamhet negativt, Kunden och Tillse tar då tillsammans fram ett underlag för detta.

1.3 Förändring av drifttjänster kan beställas av Kunden utsedd behörig beställare. Detta grundavtal gäller vid alla förändringar. Beställning av ändring ska ske senast tio (10) arbetsdagar innan önskad förändring. Beställningar sker skriftligen och skall godkännas av Tillse för att bli gällande.

1.4 Priset för driften anges i Avtalet eller i separat skriftlig överenskommelse härom. I det fall parterna inte överenskommit om ett pris skall Tillses ordinarie pris enligt vid var tid gällande prislista gälla. Tillse äger rätt att en gång per år ändra avtalat pris för drift.

1.5 Kunden ansvarar för egen hårdvara för att kunna använda tjänsten på enheter som är kompatibla med tjänsten. Tillse har rätt att byta för driften använd tjänsten och utrustning eller att införa nya releaser och versioner av sådan tjänsten. Om Tillse byter tjänsten eller utrustning eller inför ny release eller version enligt föregående mening ansvarar Kunden för att genomföra nödvändiga förändringar till följd därav i kundens tjänsten.

1.6 Kunden bär risken för Kundens utrustning, tjänsten och data. Tillse ansvarar inte för att ha försäkring för Kundens utrustning, tjänsten och data. Kunden ansvarar för att ha nödvändiga licensavtal för Kundens tjänsten och att dessa licensavtal tillåter att dessa används i Tillses driftsmiljö.

1.7 Tillse ansvarar endast för förlust av data om denna orsakats av Tillses försumbarhet att utföra säkerhetskopiering.

1.8 Kunden har samtliga rättigheter till användarens data. Kunden ansvarar för att användarens Data inte gör intrång i tredjemans rättigheter eller på annat sätt strider mot lag. Kunden skall därvid även uppfylla eventuella lagkrav avseende kontroll över att användarens data inte sprids på ett sätt som strider mot lag och/eller allmänt accepterade normer. I det fall det skäligen kan antas att innehållet i Kundens eller användarens data strider mot lag eller sprids på ett sätt som strider mot lag och/eller allmänt accepterade normer har Tillse rätt att ta del av Kundens/användarens data samt förhindra att Kundens/användarens data sprids. I det fall Tillse tar del av Kundens/användarens data eller förhindrar att Kundens/användarens data sprids ska detta genast meddelas till Kund/användare. Kunden skall ersätta Tillse för eventuella kostnader till följd av att Kunden/användaren inte uppfyller sitt ansvar enligt denna punkt.

1.9 Tillse ansvarar för att ha goda tekniska och organisatoriska säkerhetsrutiner för att hantera Kundens data på ett branschmässigt och standardiserat säkert sätt för att minimera risken att Kundens data förvanskas, försvinner eller sprids till tredje man.

1.10 Tillse ansvarar för kommunikation fram till kunden och användarens enhet som nyttjas för tjänsten. Kunden ansvarar för kommunikationen mellan Kunden och Tillses tjänst.

1.11 Kunden skall hantera inloggningsinformation, säkerhetsrutiner och annan upplysning som Tillse tillhandahållit på ett säkert sätt och tillse att sådan information ej sprids till tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av tjänsten.

1.12 Kunden ansvarar för att, vid Avtalets upphörande, exportera all Kundens data som Kunden önskar behålla för framtida bruk. Kunden skall meddela Tillse om detta senast 30 dagar innan Avtalet upphör. Tillse äger rätten att radera Kundens data från Tillses servrar när Avtalet upphör.

1.13 Kunden saknar rätt att göra andra påföljder gällande än de som anges i detta avtal. Tillse har vid sin prissättning tagit hänsyn till de ansvarsbegränsningar som finns i detta avtal.

Leverans & implementering

”Leveransdagen” definieras till det datum där Tillse ger Kunden tillgång till Tjänsten genom att delge inloggningsuppgifter till den Primära Administratörens konto. Detta datum framgår av Avtalet. Tillse ska leverera eventuella fysiska produkter till Kundens önskade adress på Leveransdagen om inte annat framgår av Avtalet.

Denna del av Allmänna villkor är tillämplig för leveransprojektet/driftsättningen av tjänsten (inklusive eventuell utbildning och andra konsultinsatser som parterna kommit överens om att Tillse ska utföra i anknytning till leveransen).

1. Åtaganden

1.1 Tillse skall utföra sina leveransåtaganden med för ändamålet lämplig, kvalificerad och kompetent personal. Åtagandena skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Om inget annat överenskommits skall leverans utföras enligt de metoder och standarder som Tillse normalt tillämpar.

1.2 För att Tillse skall kunna utföra sina åtaganden enligt punkt 1.1 ovan skall Kunden

A lämna Tillse tillgång till de lokaler, utrustning, databaser och tjänsten hos Kunden som är erforderliga för utförande av Tillses åtaganden,

B tillhandahålla Tillse den utrustning (maskinvara och tjänsten) som leverans enligt Avtalet fordrar,

C granska handlingar och meddela beslut samt fortlöpande lämna upplysningar som är nödvändiga för att Tillse kunna genomföra sina åtaganden enligt Avtalet,

D lämna korrekta och erforderliga uppgifter om förhållanden och förutsättningar hos Kunden,

E ansvara för fel eller brist i Kundens utrustning, tjänsten eller information,

F utföra sina åtaganden med för ändamålet kvalificerade, kompetenta medarbetare och tillräckliga resurser,

G ansvara för att se till att aktuell säkerhetskopia av Kundens data alltid finns.

2. Projektplan

2.1 Tillse skall, om Kunden så skriftligen kräver, utarbeta en projektplan, såvida sådan inte redan bilagts Avtalet. Projektplanen skall beskriva driftsättning och i tillämpliga fall leveransgodkännande.

2.2 I de fall Tillses enligt Avtalet inte innefattar driftsättning skall Kunden åläggas att verifiera egen driftsättning innan Kunden kan nyttja tjänsten. Tillse har ingen skyldighet att upprätta en projektplan i dessa fall.

2.3 Tillse ska i förekommande fall underställa Kunden projektplanen för godkännande. Kunden skall godkänna projektplanen inom femton (15) dagar från mottagandet av den om inte annat överenskommits.

2.4 Ändring av projektplanen skall ske i enlighet med följande: Om Kunden önskar ändra leveransen eller projektplanen skall Kunden meddela Tillse detta önskemål skriftligen. Tillse skall inom skälig tid från mottagandet av önskemålet skriftligen ge besked om ändringen accepteras samt vilken inverkan ändringen får på bland annat pris och kvalitet för leveransen. Rätten att begära ändring innefattar inte en rätt att avbeställa något i leveransen ingående moment. Överenskommelse om ändring samt förändring av villkor till följd av ändringen skall för att vara gällande vara skriftlig och undertecknad av båda Parter. Har någon överenskommelse inte träffats men Tillse skriftligen bekräftat till Kunden att Tillse kan utföra Kundens önskemål om ändring, skall ändringen utföras på löpande räkning och Tillse skall äga rätt till skälig tidsförlängning. Kunden skall ersätta Tillse för de merkostnader som ändringen orsakar.

3. Acceptans

3.1 Vad som sägs under denna punkt gäller endast för det fall Parterna överenskommit att genomföra acceptanstest för att kontrollera att leveransen/implementationen överensstämmer med vad som har avtalats.

3.2 För mer omfattande leveranser av tjänster och produkter kan Parterna särskilt avtala om genomförande av acceptanstest för Kundens godkännande av leveransen, vilket genomförs enligt följande: (i) Under en acceptanskontrollperiod omfattande sju (7) dagar före avtalad leveransdag skall Kunden genomföra ett acceptanstest i syfte att fastställa om leveransen överensstämmer med vad som avtalats. Kan inga fel därvid konstateras skall Kunden omedelbart godkänna leveransen genom skriftligt meddelande till Tillse. Med godkännande jämställs dels att Kunden inom ovan angiven tid varken inkommer till Tillse med skriftligt godkännande eller skriftlig felanmälan, dels att Kunden tar tjänsten i drift eller på annat sätt börjar använda den i sin verksamhet. (ii) Fel som upptäcks vid acceptanstest skall dokumenteras och anmälas skriftligen till Tillse omgående efter utfört acceptanstest. Tillse skall därefter ges skälig tid att avhjälpa felet. Därefter skall ny acceptanstest utföras.

4. Immateriella rättigheter

4.1 Om Tillses utförande av leverans kräver utvecklingsarbete, skall eventuella immateriella rättigheter som uppstått ur sådant arbete tillfalla Tillse. Tillse skall i sådant fall till Kunden upplåta en icke-exklusiv nyttjanderätt att använda (men inte kopiera, ändra eller överlåta) dessa rättigheter. Nyttjanderätten gäller med de begränsningar som kan följa av Tillses eventuella avtal med ursprunglig rättighetshavare.

4.2 I de fall Tillse behöver använda Kundens tjänsten för att kunna leverera tjänsten ansvarar Kunden för att erforderliga licensavtal föreligger för tjänsten som Kunden tillhandahåller Tillse. Kundens ansvar även för att att Kunden skall tillförsäkra att licensavtalet tillåter Tillse att använda Kundens tjänsten.

4.3 I det fall Tillse utför andra konsulttjänster (oavsett om dessa utförs i samband med leverans eller senare under giltighetstiden) ska även rättigheter som kan uppstå ur sådant arbete hanteras enligt 4.1 ovan.

5. Ansvar för fel & dröjsmål

5.1 För det fall att Tillse inte uppfyller vad som angetts under punkten 1.1 ovan har Kunden rätt att kräva avhjälpande.

5.2 Tillse skall genomföra och fullfölja leveransen i enlighet med den tidplan som överenskommits mellan parterna.

5.3 Om Tillse befarar att leveransen eller del därav inte kan levereras inom angiven tid, skall Tillse utan dröjsmål meddela Kunden anledningen härtill samt uppge när leverans kan ske. Tillse skall vidta alla de åtgärder som rimligen kan krävas av Tillse för att minska effekten av förseningen. Om förseningen beror uteslutande på Tillse skall Tillse utföra sådant arbete utan kostnad för Kunden.

5.4 Tillse ansvarar inte i något fall för försening som beror på Kunden eller någon på dennes sida. Vid sådan försening har Tillse rätt till erforderlig tidsförlängning. Kunden skall ersätta Tillse för de merkostnader som förseningen orsakar.

Upplåtelse

1.1 Tillse eller annat bolag ingående i Folkeshus AB koncern innehar upphovsrätten och äganderätten till tjänsten och tillhörande källkod som är skyddad av svensk upphovsrättslagstiftning och tillämpliga internationella lagar och konventioner. Tillse eller annat bolag ingående i Folkeshus AB:s koncern innehar de immateriella rättigheterna och äganderätten även till systematisering och strukturering av information/data som är ett utflöde av tjänstens egenskaper.

1.2 Kunden ges genom Avtal en icke-exklusiv licens (nyttjanderätt) till tjänsten under avtalstiden. Alla andra rättigheter hänförliga till tjänsterna ägs av Tillse. Tjänsten får inte göras tillgänglig för tredje man utan skriftlig överenskommelse med Tillse. Tjänsten är en standardiserad tjänsten och (och den därtill knutna licensen) gäller för varje aktuell version av tjänsten i ”befintligt skick”.

1.3 Tillse skall ha rätt att kontrollera att Kundens användning av tjänsten och licensen håller sig inom den licensrätt som upplåtits, t.ex att antalet användare av tjänsten och antalet fastigheter inte överskrider den avtalade. Sådan revision kan göras t.ex genom att Tillse besöker Kundens lokaler eller genom loggning av användandet av tjänsten. Tillse har rätt att övervaka användning och flöden i tjänsten.

2. Utbildning & konsultation

2.1 I avtalet eller på Tillses hemsida (eller annan plats som Tillse anvisar) finns en vid varje tidpunkt aktuell specifikation avseende utbildning och konsultation. Utbildningar och konsultationer debiteras löpande eller mot fastställd offert om konsultationen/utbildningen överstiger en arbetsdag.

3. Systemkrav

3.1 Kunden skall följa de systemkrav som Tillse angivit i Avtalet. Kunden är vidare skyldig att hålla sig uppdaterad med avseende på vid varje tid gällande systemkrav, vilka anges på Tillses hemsida (eller annan plats som Tillse anvisar), och utan dröjsmål implementera dem i sin verksamhet. Kundens uppfyllande av systemkraven är en förutsättning för Tillses rätta fullgörande av Avtalet och därmed Avtalet. Systemkraven skall vara uppfyllda innan driftsättning.

4. Ansvar för fel

4.1 Tillse åtar sig att avhjälpa fel i tjänsten under förutsättning att avvikelsen är av väsentlig betydelse och i avsevärd mån påverkar användningen av tjänsten. Sådana fel i tjänsten avhjälps genom rättelse eller genom anvisningar om hur felet kan kringgås. Tillses ansvar för fel förutsätter att Kunden har följt instruktioner från Tillse.

4.2 Som fel anses dock inte (I) programmeringsfel som i oväsentlig mån påverkar tjänsten, (II) fel som är utan betydelse för tjänstens avsedda användning, (III) fel som beror på att tjänsten har använts på annat än avsett sätt eller på att tjänsten har ändrats utan Tillses medverkan, (IV) fel som beror på av Kunden eller dennes underleverantörer tillhandahållna delar eller bristande information om förutsättningar m.m., eller (V) fel som beror på att Kunden inte har den hårdvara, mjukvara eller annan utrustning som krävs för att använda tjänsten på avsett sätt.

4.3 En förutsättning för att kunna avhjälpa fel enligt ovan är att Kunden så snart felet blivit känt skriftligen meddelar detta till Tillse. Om Tillse så begär skall Kunden översända erforderligt material så att felet kan replikeras och åtgärdas. Tillse förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras, eftersom Tillse är den som har överblicken av konsekvenserna av en rättning/ändring/åtgärd. Tillse ansvarar inte för fel förorsakade av att Kunden inte uppfyller gällande systemkrav. Inte heller ansvarar Tillse för programfel som uppstår på grund av att integration med tredjepartsprodukter skett utan att detta skriftligen avtalats eller för programfel som orsakats av att tjänsten används på annat sätt än vad som avtalats.

4.4 För det fall Kunden anmält ett fel och det inte visar sig föreligga något fel som Tillse ansvarar för skall Kunden ersätta Tillse för Tillses kostnader i samband därmed enligt Tillses vid var tid gällande prislista.

4.5 Kunden skall i samband med felanmälan ange, och vid behov visa, hur felet yttrar sig. Vid avhjälpande hos Kunden skall berörda delar ställas till Tillses förfogande under erforderlig tid. Avhjälpande skall förläggas till Tillses ordinarie arbetstid och Kunden skall på Tillses begäran ställa representant från Kunden till förfogande vid avhjälpandet.

4.6 Tillse är inte ansvarigt för eventuella fel i levererad hårdvara och tredjepartsprodukter. Tillse åtar sig emellertid att vid förekomsten av ett fel i av Tillse levererad hårdvara och tredjepartsprodukt assistera Kunden i att ta i anspråk eventuell Tillse tillkommande garanti för aktuella hårdvara/ tredjepartsprodukt.

4.7 I de fall där Tillse i sin tjänsten eller i anknytning därtill tillhandahåller en integration till en tjänsten/tjänst som ägs av tredje part strävar Tillse efter att aktuell tredje part i förväg ska meddela Tillse om brytande förändringar i det API som Tillse kopplat sig till. Tillse kan dock inte ansvara för att den tredje parten uppfyller detta. Om integrationen inte fungerar på avsett sätt på grund av att tredje part inte meddelat Tillse om brytande förändringar eller om APIet av annan anledning utanför Tillses kontroll inte fungerar, ansvarar Tillse ej härför. Om inget annat särskilt överenskommits äger Tillse rätt att närsomhelst sluta tillhandahålla en sådan integration som beskrivs i denna punkt.

4.8 I det fall det föreligger ett väsentligt fel i tjänsten som Tillse ansvarar för enligt ovan och Tillse inte åtgärdar detta med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, skall Kunden skriftligen ge Tillse en slutlig och skälig frist för avhjälpandet. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut har Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet för aktuell tjänst.

4.9 Tillse har, utöver vad som anges ovan eller på annat ställe i dessa Allmänna villkor, inget ansvar för tjänsten. Kundens rättigheter i anledning av fel har fullständigt reglerats genom detta avtal.

5. Immateriella rättigheter

5.1 Kunden ansvarar för att information och data som denne anger i, eller för in i tjänsten inte gör intrång i annan parts immateriella rätt och förbinder sig även att hålla Tillse skadeståndsfri för samtliga kostnader i anledning av att tjänsten gör intrång i annan parts immateriella rätt.

5.2 För tredjepartsprodukt som skall levereras enligt Avtalet gäller de villkor som följer av tredjeparts-produktleverantörens licensvillkor avseende intrång. Tillse ansvarar enbart för att framställa krav mot leverantören av tredjepartsprodukten. Tillse skall, om så erfordras, på Kundens begäran överlåta sina rättigheter mot produkt-leverantören avseende intrång till Kunden.

Avtalstid & förtida uppsägning

1.1 Avtalet träder i kraft då det undertecknats av behöriga företrädare för respektive Part eller avtal på annat sätt har ingåtts och gäller t o m ett år från installation av tjänsten. Avtalet förlängs därefter automatiskt i perioder om ett år i taget om inte Avtalet sägs upp av endera part senast tre månader före innevarande ettårsperiods utgång. Uppsägning skall ske skriftligen för att vara gällande. Om Avtalet sägs upp enligt ovan upphör Avtalet automatiskt att gälla vid utgången av innevarande ettårsperiod.

1.2 Vardera Parten har rätt att säga upp Avtalet med omedelbart verkan om:

I den andre Parten begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom trettio dagar efter skriftligt påpekande därom;

II den andre Parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller annars kan antas vara på obestånd.

1.3 Kunden har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Tillses brister i dess skyldigheter att hantera Kundens uppgifter enligt gällande integritetspolicy och Tillse inte vidtar åtgärder för att rättfärdiga denna inom trettio dagar från det att Kunden meddelat Tillse om detta. Tillse ansvarar ej för uppgifter som Kunden lagt in i tjänsten som omfattar eller berör Användares uppgifter.

1.4 Tillse äger rätten att stänga ner tjänsten och/eller säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om Kunden inte betalar förfallna fordringar eller i annat avseende väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal. Vid Avtalets upphörande skall Kunden omgående upphöra att använda tjänsten samt förstöra eventuella kopior av tjänstens databas. Kunden skall i omedelbar anslutning härtill för Tillse skriftligen intyga att dessa skyldigheter fullgjorts.

1.5 Tillse äger rätt att säga upp detta avtal med en månads uppsägningstid för sådana delar av tjänsten som Tillse beslutar om att inte längre underhålla. Vid uppsägning enligt denna punkt ska eventuella förskottsbetalade avgifter som Tillse mottagit från Kunden återbetalas till den del de avser tiden efter Avtalets upphörande.

2. Ytterligare avtal / beställningar

2.1 Parterna är införstådda med att Kunden kan komma att vilja köpa andra produkter och tjänster (t ex tjänsten, utbildning och/eller andra konsulttjänster) än de som direkt omfattas av detta Avtal. I det fall Parterna är överens om att en beställning av sådan ytterligare leverans skall lyda under de villkor som följer av detta Avtal, inklusive dess bilagor i tillämpliga delar, ska parterna upprätta ett tilläggsavtal som hänvisar till Avtalet. Ett tilläggsavtal ska vara skriftligt men behöver inte undertecknas (t ex genom överenskommelse via e-post.

3. Konsulter

3.1 Tillse får anlita samarbetspart och/ eller konsult för utförande av del av leverans. Tillse ansvarar för sådan person såsom för egen del.

4. Ersättning & betalning

4.1 För Tillses utförande av konsultinsatser skall Kunden betala den ersättning som Parterna överenskommit. För det fall Parterna inte överenskommit om ersättning skall ersättning utgå månatligen i efterskott mot löpande räkning enligt Tillses vid var tid gällande prislista.

4.2 I det fall Tillse kommer överens med Kunden att utföra tjänst eller leverera vara som inte omfattas av detta avtal skall Tillses ordinarie prislista gälla i det fall parterna inte skriftligen kommer överens om annat i det enskilda fallet.

4.3 Utförs arbete, eller del därav, till fast arvode, skall sådant arvode erläggas oavsett Tillses tidsåtgång för den aktuella delen av leveransens utförande. Fast arvode skall erläggas enligt i Avtalet angiven betalningsplan. Om en betalningsplan inte överenskommits äger Tillse rätt att fakturera Kunden periodvis med ett belopp som motsvarar dittills utfört arbete per månad. Slutfakturering får ske i samband med slutförande av leverans.

4.4 Övriga upplupna arvoden och avgifter samt ersättning för rese-/logikostnader faktureras löpande månadsvis i efterskott enligt principen löpande räkning.

4.5 Utöver ersättning enligt ovan skall Kunden ersätta Tillse för kostnader för anlitande av underkonsulter samt kostnader för resor, hotell, traktamente, bud/frakt, kopior, och andra nödvändiga utlägg.

4.6 Tillse äger rätt till ersättning för övertid och restid. För överenskommet arbete som skall utföras utanför ordinarie arbetstid men efter kl. 06.00 och före kl. 20.00 helgfria måndagar – fredagar, debiteras avtalat timarvode multiplicerat med faktorn 1,5 per timme. För överenskommet övertidsarbete på annan tid (mellan kl. 20.00 – kl. 06.00) debiteras avtalat timarvode multiplicerat med faktorn 2,0 per timme.

4.7 Fakturering sker med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum.

4.8 Om Tillse förorsakats merarbete eller merkostnader på grund av omständighet som Kunden ansvarar för, t ex Kundens försening, skall Kunden ersätta Tillse för sådant merarbete och sådana merkostnader enligt Tillses vid var tid gällande prislista. För ombokning av planerad konsult: Ombokning fjorton (14) dagar eller mer före planerat genomförande sker kostnadsfritt, vid ombokning tretton (13) dagar eller senare före planerat genomförande debiteras hela beloppet.

4.9 Om Kunden är i dröjsmål med betalning och Tillse skriftligen anmodat Kunden att betala förfallet belopp, får Tillse, fem dagar efter att anmodan mottagits av Kunden, avbryta det fortsatta utförandet eller tillhandahållandet av produkter och/eller tjänster. Dröjsmålsränta utgår med Riksbankens referensränta plus 8 procentenheter.

4.10 Tillse äger rätt att en gång per år ändra avtalade timarvoden och priset för konsultation och utbildning.

4.11 Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt och andra eventuella avgifter och skatter.

4.12 Tillse förbehåller sig rätten att debitera en avgift för pappersfakturor.

4.13 Tillse förbehåller sig rätten att teckna avtal med Kundens leverantörer, konsulter eller användare för egen räkning.

5. Ansvar

5.1 Nedan begränsningar gäller inte vid grov vårdslöshet eller uppsåtligt handlande.

5.2 Tillse är inte skyldigt att ersätta Kunden för skada som denne lider indirekt.

5.3 Om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna samt med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåtligt handlande, skall Tillses ansvar för skada (inklusive eventuella återbetalningar eller annan ersättning som utges av Tillse till följd av skadan) vara begränsat till 30 % av vid skadetillfället. Tillses ansvar (inklusive eventuella återbetalningar eller annan ersättning som utges av Tillse till följd av skadan) ska under ett avtalsår aldrig överstiga 100 % av vid skadetillfället gällande avtalsbelopp för aktuell tjänst.

5.4 Tillses ansvar för skada (inklusive eventuella återbetalningar eller annan ersättning som utges av Tillse till följd av skadan) hänförlig till konsultinsatser (såsom t ex driftsättning och utbildning i samband med leverans eller andra konsultinsatser parterna kommer överens om i samband med leverans eller under serviceabonnemangets giltighetstid) ska aldrig överstiga överenskommet pris för aktuell konsultinsats.

5.5 I fall av vidareupplåtelse av tredje man ägd immateriell rättighet eller då Tillse annars agerar mellanhand mellan tredje man och Kunden, skall Tillses ansvar gentemot Kunden inte vara större än det ansvar Tillse kan göra gällande mot sådan tredje man.

5.6 Tillse ansvarar inte för skada till följd av förlust av information hos Kunden.

5.7 Om inte annat särskilt anges i Avtalet ansvarar Tillse inte för att befintliga integrationer med Kundens övriga tjänster fungerar, oavsett om de berörda tjänsterna levererats av Tillse eller inte.

5.8 Kunden skall, för att inte förlora sin rätt att begära skadestånd, göra gällande sin rätt till ersättning senast två (2) månader efter det att den skadegrundande omständigheten kommit till, eller borde ha kommit till, Kundens kännedom.

5.9 Denna punkt utgör en uttömmande uppräkning av Tillses ansvar för Kundens skada. Utöver detta har Tillse inget ansvar för eventuell skada hos Kunden. Tillse har vid sin prissättning etc tagit hänsyn till de ansvarsbegränsningar som finns i detta avtal.

5.10 Ovan angivna ansvarsbegränsningar omfattar såväl Tillse som återförsäljare knutna till Tillse genom avtal.

5.11 Tillse ansvarar ej för skada som tredje part och / eller Kundens Användare lider till följd av meddelande, information och / eller avbildning som Kunden eller Kundens Användare publicerat, fört in eller skrivit via Tjänsten.

5.12 Kunden ansvarar för den skada som Tillse, Tillses partners och / eller Användare lider till följd av meddelande, information och / eller avbildning som Kunden eller Kundens Användare publicerat, fört in eller skrivit via Tjänsten.

5.13 Kunden ansvarar för de fall där meddelande, information och / eller avbildning ligger till grund för brott, kränkning, diskriminering, särbehandling eller motsvarande.

5.14 Kunden ansvarar för att kontrollera meddelande, information och / eller avbildning som sprids via Tjänsten mellan Användare som är kopplade till Kunden.

5.15 Kunden ansvarar för att moderera meddelande, information och / eller avbildning som sprids via Tjänsten från och till Användare som är kopplade till Kunden.

5.16 I de fall där Kunden inte kan moderera information eller annan uppgift som beskrivs i 5.12-15 ska Kunden skyndsamt informera Tillse om detta.

6. Personuppgifter & personuppgiftsbehandling

6.1 Tillse har rätt att behandla personuppgifter avseende Kundens kontaktpersoner, leverantörer och Användare som Tillse tar del av inom ramen för Avtalet. Ändamålet med Tillses behandling är att möjliggöra fullgörandet av Parternas respektive förpliktelser och samarbete under Avtalet såsom administration av avtalsförhållandet. Mer information om Tillses hantering av personuppgifter såsom personuppgiftsansvarig finns på tillse.se/integritet. Kunden ansvarar för att Kundens anställda, vars personuppgifter behandlas av Tillse, får information om Tillses behandling av personuppgifter i enlighet med denna punkt.

6.2 För Tillses behandling av personuppgifter såsom personuppgiftsbiträde gäller Tillses integritetspolicy som finns publicerat på tillse.se/integritet.

7. Referens

7.1 Kunden godkänner att Tillse får använda kunden som referenskund, vilket innebär att Tillse kan använda och hänvisa till Kunden som referens i sin marknadskommunikation som t ex webb, annonser samt vid enskilda försäljningsinsatser. Avtalet ger i övrigt ej vardera part rätt att använda firma eller varumärken tillhörande den andra Parten, förutom i de fall då det är nödvändigt för att Tillse skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet.

8. Sekretess

8.1 Vardera Parten förbinder sig att inte utan den andra Partens medgivande till tredje man under Avtalets genomförande och under en tid av tre (3) år därefter utlämna sådana uppgifter om den andra Partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet skall alltid betraktas information som Parten angivit vara konfidentiell. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom kontakt med den andra Parten med anledning av leverans eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller ej heller när Part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.

8.2 Vardera part skall genom tystnadsförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder se till att sekretess enligt ovan iakttas. Vardera part ansvarar för att även anlitad underleverantör samt dess anställda som berörs av leverans undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll till förmån för andra parten.

9. Befrielsegrunder & force majeure

9.1 Vardera part är inte ansvarig för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter om fullgörandet av dessa är att hänföra till någon av följande, eller därmed jämförbar, händelse: krig, särskild händelse, blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, pandemi, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse samt myndighets ingripande. Beror underlåtenheten på någon som Parten i sin tur anlitat är Parten fri från ansvar för underlåtenheten endast om också den som Parten anlitat skulle vara fri enligt vad nyss nämnts.

9.2 Part skall vara skyldig att i skälig omfattning vidta åtgärder för att lindra konsekvensen av befrielsegrunden.

9.3 Om befrielsegrunden består under mer än tre (3) månader på, äger Part skriftligen uppsäga Avtalet till omedelbart upphörande utan att ådra sig något ansvar gentemot den andra Parten.

9.4 För att Part skall kunna åberopa befrielsegrund skall Parten utan dröjsmål underrätta den andra Parten härom.

10. Överlåtelse

10.1 Vardera part får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet med bilagor utan den andra partens skriftliga medgivande. Tillse äger dock rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom Folkeshus koncernen.

10.2 Tillse äger rätt att utan Kundens medgivande överlåta rätten till betalning enligt Avtalet.

11. Meddelanden

11.1 Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller e-post till parternas i ingressen angivna eller senare genom skriftligt meddelande till motparten ändrade adresser. Meddelandet ska anses ha kommit motparten tillhanda:

I om avlämnat med bud: vid överlämnandet;

II om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran;

III om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats eller avsändande part även sänt meddelandet per rekommenderat brev samma dag.

11.2 Ändring av postadress och e-postadress skall meddelas motparten på i denna klausul föreskrivet sätt.

12. Ändringar & tillägg

12.1 Tillse äger rätt att ensidigt justera innehållet i dessa Allmänna Villkor.

12.2 Kunden har möjlighet att ta del av den vid varje tid gällande version av Allmänna Villkor via Tillses hemsida (eller annan plats som Tillse anvisar).

13. Bestämmelsens ogiltighet

13.1 För det fall att någon bestämmelse i Avtalet av någon anledning anses ogiltig eller av annan anledning upphör att gälla skall Avtalet i övriga delar fortsätta att äga tillämpning.

14. Fullständig reglering

14.1 Avtalet med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Har viss fråga ej uttryckligen reglerats i Avtalet, ska denna fråga lösas i enlighet med de principer varpå Avtalet grundas. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor.

15. Passivitet

15.1 Om Part underlåter att vidta åtgärd med anledning av den andra Partens bristande uppfyllelse av Avtalet i någon del, skall sådan underlåtenhet inte innebära att Parten därefter inte äger vidta åtgärd för liknande eller annan bristande uppfyllelse av Avtalet.

16. Lagval & tvist

16.1 Svensk lag skall tillämpas på Avtalet.

16.2 Tvist i anledning av Avtalet skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg.

16.3 Oaktat vad som sagts ovan äger dock Tillse alltid rätt att indriva fordran på förfallen ersättning eller utlägg enligt Avtalet genom ansökan om betalningsföreläggande eller (om Tillse upplever att fordran är tvistig) genom stämning vid allmän domstol. Vid stämning vid allmän domstol skall Göteborgs tingsrätt vara första instans.

17. Tjänstens produkter

17.1 Tjänstens produkter och tjänster omfattas av moduler och objekt i systemet. Dessa moduler och objekt har i sin tur olika funktionalitet. Varje enskilt Avtal reglerar antal objekt (Fastigheter) och vilka moduler och kunden har behörighet att använda samt hur dessa moduler och objekt ger upphov till olika funktionaliteter i systemet.

Beställning av ändring ska ske senast tjugo (20) arbetsdagar innan önskad förändring. Beställningar sker skriftligen och skall godkännas av Tillse för att bli gällande. Om Kunden önskar att utöka behörighet till fler objekt, moduler och funktionaliteter behöver en skriftlig begäran skickas till Tillse. Priset för driften anges i Avtalet eller i separat skriftlig överenskommelse eller bilaga till Avtalet. I det fall parterna inte överenskommit om ett pris skall Tillses ordinarie pris enligt vid var tid gällande prislista gälla.

17.2 Vid det fall Kund önskar att minska antalet moduler, objekt eller funktionaliteter så behöver kunden skriftligen inkomma med begäran om detta. Tillse skall besvara begäran att minska antalet moduler, objekt eller funktionaliteter inom skälig tid. Tillse äger rätt att neka prisjustering fram till avtalstidens sista faktureringsperiod. För de fall kunden önskar prisjustering inför nästkommande period äger Tillse rätt att erhålla betalning för det arbete som behöver utföras av Tillse. I det fall parterna inte överenskommit om ett pris skall Tillses ordinarie pris enligt vid var tid gällande prislista gälla. Tillse äger rätt att en gång per år ändra avtalat pris för Tjänsten och drift av Tjänsten.

17.3 Tillse äger rätten att definiera tjänstens användningsområde och användning enligt överenskommet pris eller för vi var tid gällande prislista.

17.4 I de fall där Tjänsten används på ett otillbörligt sätt äger Tillse rätten att justera avtalets prissättning så att Kundens användning av Tjänsten debiteras enligt vid var tid gällande prislista.

17.5 Modulerna beskrivs nedan från A-G. Funktionaliteterna beskrivs från H-M

A - Fastigheter Samlingsbegrepp för ett eller flera objekt som regleras i Avtalet. Objekten kan kopplas till samtliga moduler och dess funktionaliteter.

B - Ärenden Tillse möjliggör att Kunden på olika sätt genom tjänsten kan hantera inkommande ärenden för ett eller flera objekt. Det kan göras genom webbläsare eller applikation för smart telefon.

C - Uppgifter Genom Tillse kan Kunden kan enkelt skapa och fördela uppgifter från ärendehantering genom webbläsare eller applikation.

D - Inventeringar Tillse gör det möjligt för användaren av tjänsten att övervaka, planera och dokumentera specifika objekt.

E - Ronderingar Tillse möjliggör för Ronderingar att utföras med hjälp av QR-koder för att effektivisera övervakning genom att fördela ansvar och dokumentera åtgärder. Ronderingen möjliggör snabb och exakt informationsinsamling.

F - Projekt Med Tillse kan Kunden hantera och schemalägga projekt. I Projektmodulen kan Kunden säkerställa digital åtkomst till handlingar för leverantörer knutna till projektet, beställningar och övriga projektarbeten.

G - Skärm Med Tillses tjänsten kan Kunden få tillgång till anpassningsbara skärmar med information för objektets behov. Med en skärm sprids information enkelt samtidigt som det ger ett behagligt intryck av ordning och reda.

H - Statistik på skärm Kunder kan välja att informera och delge statistik för ett objekt genom de publika skärmar som finns på respektive objekt.

I - Hyresgäster Är fysiska eller juridiska personer som bor eller bedriver verksamhet i en eller flera lokaler som omfattas i berört objekt hos Kunden. Kunden har översikt av hyresgäster och kan genom Tillses tjänsten kommunicera direkt med hyresgästen.

J - Leverantörer Är en användare av tjänsten som bedriver näringsverksamhet och kan stå till förfogande för en eller flera kunder till Tillse. Leverantören kan åta sig ärenden, uppgifter och projekt från Tillses Kunder.

K - Meddelanden Tillse gör det möjligt för Kunden att genom funktionaliteten meddelanden på olika sätt kommunicera med flera användare av tjänsten.

L - SMS-på uppgifter Vid skapande av uppgift eller övrig kommunikation som ska nå ut till användare av tjänsten kan Kunden välja att kommunicera genom SMS. Ett SMS kostar 3 kr exklusive moms att skicka.

M - Dokument Med Tillse kan dokument hanteras sparas och lagras för respektive objekt och projekt. Dessa dokument går att spara och lagra i Tillse under gällande Avtalstid.