Tillse

Publicerat den 10 april 2024

Integritetspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter som slutanvändare av Tillse

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som anställd hos våra kunder och leverantörer behandlas dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kund-/leverantörsförhållandet. Behandlingen grundas på det berättigade intresse Tillse har i att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot kunden/leverantören (din hyresvärd, fastighetsägare, arbetsgivare, konsult, leverantör eller motsvarande).

Överföring av uppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till Tillse eller Tillses underbitrände samt till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Tillse, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att Tillse ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot sin kund där du är slutanvändare. Därutöver lämnas uppgifterna ut i den mån det krävs enligt tvingande lagstiftning.

Överföringar till tredje land

Tillse lagrar, överför eller behandlar inte anställdas, kunders eller andra samarbetspartners personuppgifter och annan särskilt skyddsvärd information utanför EU/EES, om inte annat avtalats. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring (till exempel vid personuppgiftsansvarigs skriftliga begäran) kommer Tillse vidta lämpliga tekniska- och organisatoriska skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda personuppgifterna.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge kund-/leverantörsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När Tillse samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

• Begära ett utdrag över de personuppgifter Tillse behandlar, samt på vilket sätt de behandlas.

• Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.

• Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras om Tillse inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.

• Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, till exempel under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

Säkerhet

Tillse vidtar lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Kontakt

Om du som slutanvändare vill begära utdrag, rättelse, begränsning eller radering av dina uppgifter i Tillses tjänster ska du i första hand kontakta din hyresvärd, fastighetsägare, arbetsgivare, konsult, leverantör eller motsvarande för att få ditt ärende hanterat.


Så behandlar vi era personuppgifter som kund till Tillse

Kategorier av registrering

• Personuppgiftsansvarigs kunder

• Slutanvändare i egenskap av Personuppgiftsansvarigs kunds hyresgäst, arrendator, medlem, arbetstagare, konsult, leverantör eller motsvarande

Ändamål och syfte med behandlingen

Ändamål och syfte med behandlingen är att fullgöra förpliktelserna i Avtalet för att Kunden ska kunna använda Tillses programvaruprodukter och tjänster på bästa sätt.

Typ av behandling

Personuppgifter lagras på Tillses servrar. Behandling sker genom insamling via registrering i samband med skapande av användarprofil samt genom tillgång för visning och redigering av personuppgifter genom programvaran och tjänsten på Kundens begäran i samband med exempelvis felsökning.

Typ av personuppgifter

• Namn

• Adress

• Telefonnummer

• Språk

• E-postadress

• Profilbild

• Personnummer

Geografisk placering av behandlingen

Behandling sker inom Sverige och EU.

Behandlingstid

Behandlingen pågår under den period Kunden har avtal med Tillse gällande Tillses produkter och tjänster.

Utlämnande av personuppgifter till underbiträden

För det fall tredje parts programvara på Kundens begäran är integrerad med Tillses programvaruprodukter och tjänster kan utlämning av personuppgifter även ske till dessa tredje parter vid behov i enlighet med Tillses instruktioner.

Underbiträden

• it-idén gbg AB (556570-5034)

• Yelles AB (556931-6788)

• FOLKESHUS AB (556958-3445)

Personuppgiftsansvarig

Tillse Datasysteam AB

Organisationsnummer: 556988-3019

Adress: Metodvägen 12A

Postnummer & ort: 435 33 Mölnlycke

Telefonnummer: 031-389 29 29

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter vänligen kontakta support@tillse.se. Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).